Privacybeleid volgens art. 13 van de AVG

Sinds 25 mei 2018 gelden in heel Europa de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna: AVG). In het volgende willen wij u over de verwerking van persoonsgegevens door Whisky.de GmbH & Co. KG ('Whisky.de') in overeenstemming met deze nieuwe verordening (zie artikel 13 AVG) informeren. Deze privacyverklaring geldt in het bijzonder ook voor het gebruik van de door Whisky.de geëxploiteerde online-shops op de domeinen whisky.de en whisky.com. Lees onze informatie over gegevensbescherming aandachtig door. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze informatie m.b.t. gegevensbescherming, kunt u deze te allen tijde sturen naar het bij punt 2 vermelde e-mailadres.

Details & instellingen voor cookies en tools van derden

Inhoud

1 Overzicht

2 Naam en contactgegevens van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking evenals de toezichthouder voor gegevensbescherming binnen het bedrijf

3 Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen van Whisky.de en categorieën van ontvangers

3.1 Bezoeken van onze website/applicatie

3.2 Afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.4 Online-presentie en website-optimalisatie

3.5 Klantaccount

3.6 Community-account

3.7 Contact opnemen met Whisky.de

4 Overdracht aan ontvangers buiten de EU

5 Uw rechten

6 Maatregelen voor gegevensbeveiliging

7 Wijzigingen in de mededeling inzake gegevensbescherming

1 Overzicht

De volgende informatie m.b.t. gegevensbescherming informeert u over de aard en omvang van de verwerking van zogenaamde persoonlijke gegevens door Whisky.de GmbH & Co. KG ('Whisky.de'). Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u kunnen worden toegeschreven of aan u zouden kunnen worden toegeschreven.

De gegevensverwerking door Whisky.de kan in principe in twee categorieën worden onderverdeeld:

 • Ten behoeve van de contractverwerking bij het winkelen in de shop worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met Whisky.de. Als bij de afwikkeling van de overeenkomst ook externe dienstverleners betrokken zijn, bijvoorbeeld logistieke bedrijven of betalingsdiensten, worden uw gegevens aan hen doorgegeven voor zover dat noodzakelijk is.
 • Wanneer u de Whisky.de website bezoekt en de Whisky.de community gebruikt, wordt verschillende informatie uitgewisseld tussen het door u gebruikte apparaat en onze server. Dit kan ook betrekking hebben op persoonsgegevens. De aldus verzamelde informatie wordt onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw (mobiele) apparaat weer te geven.

In overeenstemming met de bepalingen van de AVG heeft u verschillende rechten die u tegen ons kunt doen gelden. Dit omvat het recht om bezwaar te maken tegen geselecteerde gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden.

Als u vragen hebt over onze informatie over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming. U vindt de contactgegevens hieronder.

2 Naam en contactgegevens van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking evenals de toezichthouder voor gegevensbescherming binnen het bedrijf

Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door Whisky.de GmbH & Co. KG, Am Grundwassersee 4, D-82402 Seeshaupt ('Verantwoordelijke Partij') en voor de volgende websites of toepassingen: www.Whisky.de of www.Whisky.com alsmede alle bijbehorende domeinen en subdomeinen (<>Whisky.de/<> bzw. <>Whisky.com/<>). 

Mevrouw Martina Demmel, Speer-EDV GmbH is benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming van Whisky.de. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op bovenstaand adres, t.a.v. Mevrouw Martina Demmel of via datenschutz@whisky.de.  

3 Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen van Whisky.de en categorieën van ontvangers

Dit gedeelte geeft uitleg over de doeleinden van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslagen en de legitieme belangen van Whisky.de en de categorieën van ontvangers van uw persoonlijke gegevens.

3.1 Bezoeken van onze website/applicatie

Wanneer u onze website/applicatie bezoekt, stuurt de browser op het door u gebruikte apparaat automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Wij hebben hier geen invloed op. De volgende informatie wordt ook zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

 • het IP-adres van het aanvragende apparaat met internetverbinding,
 • de datum en het tijdstip van toegang,
 • de naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • de website/applicatie van waaruit de toegang plaatsvond (referrer-URL),
 • de browser die u gebruikt en indien van toepassing het besturingssysteem van uw computer met internetverbinding alsmede de naam van uw access-provider.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1f) van de AVG. Ons legitiem belang vloeit voort uit de hieronder genoemde doeleinden van de gegevensverzameling. Op dit punt willen we erop wijzen dat we geen directe conclusies kunnen trekken over uw identiteit uit de verzamelde gegevens en dat we ook geen conclusies zullen trekken.

Het IP-adres van het door u gebruikte apparaat en de andere hierboven genoemde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het waarborgen van een probleemloze verbinding,
 • Het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • Evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit.
 • Verstrekking aan wetshandhavende instanties voor strafvervolging bij cyberaanvallen of fraude.

De gegevens worden voor een periode van twee maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht op rust. Verder gebruiken wij voor onze website/applicatie zogenaamde cookies, analyse-tools, targeting-methodes en social media plug-ins. De exacte procedures en de wijze waarop uw gegevens voor dit doel worden gebruikt, worden hieronder in punt 3.4 nader toegelicht.

Als u in uw browser of in het besturingssysteem of andere instellingen van uw apparaat toestemming hebt gegeven voor zogenaamde geolocatie, gebruiken wij deze functie om u individuele diensten te kunnen aanbieden die verband houden met uw huidige locatie. Uw aldus verwerkte locatiegegevens gebruiken wij uitsluitend voor deze functie. Stopt u met het gebruik, dan worden de gegevens gewist.

3.2 Afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst

3.2.1 Gegevensverwerking bij het afsluiten van de overeenkomst

Het doel van de activiteiten van Whisky.de is de verkoop op afstand van goederen en diensten, de detailhandel in het kader van de door de overheid verleende vergunningen en de serieproductie van de aan te bieden goederen. In dit kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u. Hiertoe behoren:

 • voornaam, achternaam
 • factuur- en afleveradres
 • e-mailadres
 • factuur- en betaalgegevens
 • geboortedatum voor leeftijdsverificatie
 • evt. telefoonnummer voor vragen

Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1b) van de AVG, d.w.z. u stelt ons de gegevens op basis van de betreffende contractuele overeenkomst tussen u en ons ter beschikking. Wij zijn ook verplicht om uw e-mailadres te verwerken vanwege wettelijke vereisten voor het verzenden van een elektronische orderbevestiging (artikel 6, lid 1c) van de AVG). Voor zover wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken (zie 3.3 hieronder), bewaren wij de verzamelde gegevens voor de afwikkeling van het contract tot het verstrijken van de wettelijke termijnen of eventuele contractuele waarborg- en garantierechten. Na afloop van deze periode bewaren wij de volgens het commercieel- en belastingrecht benodigde informatie van de contractuele overeenkomst gedurende de wettelijk bepaalde termijn. Tijdens deze periode (in de regel tien jaar na het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens alleen bij een eventuele controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt.

Voor de afwikkeling van de koopovereenkomst is ook de volgende gegevensverwerking nodig:

Wanneer u uw adres opgeeft, helpen wij u met suggesties en valideren wij uw invoer met behulp van de dienstverlener Loqate GBG om te voorkomen dat er onjuiste gegevens worden ingevoerd wat het nakomen van de overeenkomst lastiger maakt.

Indien u een andere betalingswijze dan vooruitbetaling of rembours heeft gekozen, geven wij de noodzakelijke betalingsgegevens door aan een door ons aangestelde betaaldienstverlener.

De ingevoerde adressen bij het afronden van een bestelling of het aanmaken van een klantaccount in de Whisky.de shop worden doorgestuurd naar een externe dienstverlener voor adresvoorstellen en adresverificatie. Dit dient om te zorgen voor correcte leveradressen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en om het opstellen van adressen voor de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Bovendien geven wij de noodzakelijke gegevens van uw bestelling door aan een door ons ingeschakeld logistiek bedrijf voor de afwikkeling van de koopovereenkomst. Om ervoor te zorgen dat de goederen volgens uw wensen worden geleverd, geven wij uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer door aan het door ons aangestelde logistieke bedrijf. Het logistieke bedrijf kan voorafgaand aan de levering contact met u opnemen om de details van de levering met u af te stemmen. De gegevens worden uitsluitend voor dit doel doorgegeven en na levering weer gewist. Daarnaast garanderen we dat we de noodzakelijke verwerkingscontracten hebben afgesloten met externe leveranciers.

3.2.2 Kredietwaardigheid en doorgifte aan kredietbureaus

Wanneer u een bestelling plaatst en een betaalwijze aanvraagt die voor Whisky.de een kredietrisico inhoudt, zullen wij uw kredietwaardigheid controleren. Daartoe geven wij uw gegevens door aan verschillende kredietbureaus, afhankelijk van het land.

3.2.2.1 Kredietbeoordeling voor adres in Duitsland

Als u een adres in Duitsland heeft, geven wij uw gegevens (naam, adres en geboortedatum) voor kredietbeoordeling door aan infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.

De wettelijke basis voor deze doorgifte is artikel 6 lid 1b) en artikel 6 lid 1f) van de AVG. Doorgifte op basis van deze bepalingen is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of derden te waarborgen en dit niet zwaarder weegt dan de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Gedetailleerde informatie over het ICD in de zin van artikel 14 van de Europese Verordening Gegevensbescherming, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, de doeleinden van de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op inzage, het recht op verwijdering of correctie enz. is te vinden via de volgende link: https://www.experian.de/content/dam/marketing/emea/germany/de/assets/Informationsblatt-Art-14-2021-06-24-.pdf.

3.2.2.2 Kredietbeoordeling voor adres in Oostenrijk

Als u een adres in Oostenrijk hebt, geven wij uw gegevens (naam, adres en eventueel geboortedatum) door aan Credify Informationssysteme GmbH, Gumpendorfer Straße 21, 1060 Wenen om uw kredietwaardigheid te controleren, informatie te verkrijgen voor de beoordeling van het risico van niet-betaling op basis van mathematisch-statistische methoden met behulp van economische gegevens en adresgegevens, waarbij deze gegevens niet worden gebruikt voor een geautomatiseerde beslissing, alsmede voor de verificatie van uw adres (controle op leverbaarheid).

De rechtsgrondslagen voor deze overdracht zijn artikel 6, lid 1b), en artikel 6, lid 1f) van de AVG. Doorgifte op basis van deze bepalingen is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of derden te waarborgen en dit niet zwaarder weegt dan de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Ons rechtmatig belang is het opvragen van informatie over de kredietwaardigheid en adrescontrole van onze klanten om het risico in verband met onze vooraf geleverde diensten voor bepaalde soorten betalingen en de levering van goederen en documenten op adressen beter te kunnen beoordelen. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Credify Informationsdienstleistungen GmbH in de zin van art. 14 AVG vindt u op hun website op https://www.experian.at/art-14-dsgvo-info.

3.2.2.3 Gevolgen van een negatieve kredietbeoordeling

Indien een kredietbeoordeling negatief is op basis van de aangeleverde gegevens, behouden wij ons het recht voor om uw betaalmethoden te beperken alvorens uw bestelling verder te verwerken. In alle geautomatiseerde processen van Whisky.de GmbH & Co. KG is er geen direct nadeel voor u (zoals een automatische afwijzing van een bestelling), maar een van onze medewerkers zal uw bestelling verwerken als een of meerdere controles negatief uitvallen.

In alle geautomatiseerde processen van Whisky.de GmbH & Co. KG is er geen direct nadeel voor u (zoals een automatische afwijzing van een bestelling), maar een van onze medewerkers zal uw bestelling verwerken als een of meerdere controles negatief uitvallen.

3.2.2.4 Achterstallige betalingen en incasso

In geval van een achterstallige betaling geven wij de nodige gegevens door aan een bedrijf dat belast is met de tenuitvoerlegging van de vordering indien aan de overige wettelijke vereisten is voldaan. De rechtsgrondslagen hiervoor zijn zowel artikel 6, lid 1b) als artikel 6, lid 1f) van de AVG. Het geldend maken van een contractuele aanspraak moet worden beschouwd als een rechtmatig belang in de zin van de tweede bepaling.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende verklaringen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De AVG verklaart een dergelijke gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1f) als in beginsel denkbaar en als legitiem belang. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden is niet gebaseerd op starre beginselen, maar is gebaseerd op de vraag of de opslag noodzakelijk is voor de reclame-boodschap. Bij Whisky.de volgen we ook het principe om gegevens voor promotioneel gebruik na 3 jaar zonder gebruik te verwijderen. Hoe uw bezwaarprocedure wordt afgehandeld, leest u in paragraaf 3.3.2.

3.3.1 Promotionele doeleinden van Whisky.de

Als u een contract met ons heeft gesloten, behandelen wij u als een bestaande klant. In dit geval verwerken we uw naw-gegevens zonder dat er specifieke toestemming voor is, om u op deze manier schriftelijk informatie over nieuwe producten en diensten te sturen. Wij verwerken uw e-mailadres om u informatie over onze eigen, soortgelijke producten te sturen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

3.3.2 Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden voor het betreffende communicatiekanaal en met toekomstige werking. Daartoe volstaat het een e-mail of een brief te sturen naar de in punt 2 vermelde contactgegevens.

Indien u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. Wij wijzen erop dat in uitzonderlijke gevallen na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk nog reclamemateriaal kan worden verzonden. Dit is technisch te wijten aan de noodzakelijke aanlooptijd van advertenties en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen uitvoeren. Hartelijk dank voor uw begrip.

3.3.3 Verzending van de nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure: Nadat u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevuld, sturen wij u een bevestigingslink. Alleen als u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze lijst.

U kunt uw aldus verleende toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Daartoe volstaat het om u af te melden voor de nieuwsbrief via de link aan het einde van elke verzonden nieuwsbrief of een kort bericht per e-mail naar het bij 2 vermelde e-mailadres.

Voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruiken wij een product van een externe aanbieder aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6, lid 1f) van de AVG aangezien de overdracht ons legitieme belang dient m.b.t. het gebruik van een veilig, effectief en gebruiksvriendelijk systeem voor het verzenden van nieuwsbrieven. De door ons aangestelde dienstverlener gebruikt de doorgegeven gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor de statistische evaluatie van de nieuwsbrief in opdracht van ons. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de via onze dienstverlener verzonden e-mails zogenaamde tracking-pixels of web-beacons waarmee kan worden vastgesteld of een nieuwsbrief-bericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van deze gegevens maakt de dienstverlener voor ons niet-persoonlijke statistieken over het succes van onze nieuwsbrieven en het responsgedrag van degenen die zijn geïnteresseerd in onze nieuwsbrief.

Alle servers van de dienstverlener die in opdracht van ons werkt, staan in geselecteerde datacenters in Duitsland en zijn ISO 27001-gecertificeerd. Bovendien hebben wij met de aanbieder de noodzakelijke verwerkingscontracten afgesloten.

3.4 Online-presentie en website-optimalisatieg

3.4.1 Cookies - Algemene opmerkingen

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren met het oog op optimalisatie. De verwerking van uw gegevens door de cookies en pixels die voor de bovengenoemde technisch noodzakelijke doeleinden worden gebruikt, baseren wij op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1 zin 1f) van de AVG hetgeen als gerechtvaardigd in de zin van de bovengenoemde bepaling moet worden beschouwd.

Bovendien gebruiken wij cookies en verwerken wij de gegevens via de gebruikte cookies alleen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 zin 1a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken via onze Consent-Management-Tool. U kunt de Consent-Management-Tool te allen tijde weer openen door te klikken op de knop bovenaan deze webpagina.

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en opgeslagen op uw eigen apparaat (laptop, tablet, mobieltje of vergelijkbaar) wanneer u onze site bezoekt. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke door u gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks uw identiteit kunnen achterhalen. Het gebruik van cookies dient er enerzijds toe om het gebruik van onze diensten voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde session-cookies om te herkennen of u al eerder afzonderlijke pagina's op onze website heeft bezocht of dat u al bent ingelogd op uw klantaccount. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u onze site verlaat of uw browsersessie beëindigt. Daarnaast gebruiken wij ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid ook tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde vaste periode op het door u gebruikte apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gedaan, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Als u een Whisky.de klantaccount of een community-account heeft en u bent ingelogd of u activeert de functie 'ingelogd blijven', dan wordt de in cookies opgeslagen informatie aan uw account toegevoegd.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren en om speciaal op u afgestemde informatie te tonen. Deze cookies maken het mogelijk dat wij bij een volgend bezoek aan onze website automatisch kunnen herkennen dat u al eerder bij ons was. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er steeds een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De opslagduur van de cookies hangt af van hun gebruiksdoel.

3.4.2 Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze website, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: 'Google'). In dit kader worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browser-type/-versie,
 • gebruikte besturingssysteem,
 • referrer-URL (de hiervoor bezochte pagina),
 • hostnaam van de contact makende computer (IP-adres),
 • tijdstip van het server-verzoek,

worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie zal worden gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het gebruik van internet gerelateerde diensten ten behoeve van marktonderzoek en op de behoefte afgestemde vormgeving van deze internet-pagina's mogelijk te maken. Ook wordt deze informatie eventueel aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of als derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres aan andere gegevens van Google gekoppeld. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een koppeling niet mogelijk is (zogenaamde IP-masking).

Google verwerkt de informatie namens ons om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik aan te bieden met het oog op marktonderzoek en een op de behoeften afgestemde vormgeving van deze websites mogelijk te maken. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een verwerkingscontract met Google afgesloten. Door middel van dit contract verzekert Google dat zij de gegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en de bescherming van de rechten van de betrokkene garanderen.

Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 zin 1a) van de AVG. In dit geval geeft u ook toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de VS overeenkomstig art. 49, lid 1a) van de AVG, met volledige kennis van de hierboven beschreven risico's.

U kunt de installatie van cookies verhinderen door een instelling in de browser-software; wij wijzen er echter op dat in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken:

Google Analytics deaktivieren

Er wordt een opt-out cookie geplaatst die het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als de cookies in deze browser worden gewist, moet de opt-out cookie opnieuw worden ingesteld.

Meer informatie over gegevensbescherming in combinatie met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

3.4.3 Targeting-procedure

De hieronder vermelde en door ons gebruikte targeting-procedures worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1f) van de AVG. Door middel van de gebruikte targeting-maatregelen willen wij ervoor zorgen dat u op de door u gebruikte apparaten alleen reclame te zien krijgt die gericht is op uw werkelijke of veronderstelde interesses. Het is in uw en ons belang om u niet lastig te vallen met oninteressante advertenties.

3.4.3.1 Gebruik van Google AdWords

Wij gebruiken de dienst Google AdWords om reclame te maken voor onze website door het weergeven van advertenties die bij uw interesses passen. Google AdWords is een dienst die wordt beheerd door Google LLC ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Met Google AdWords kunnen adverteerders advertenties plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Daartoe worden vooraf bepaalde sleutelwoorden gedefinieerd door de adverteerder. Als een gebruiker een zoekresultaat ophaalt in de Google-zoekmachine dat past bij het sleutelwoord, worden de advertenties dienovereenkomstig gefilterd. Evenzo worden advertenties op relevante websites in het advertentienetwerk van Google geplaatst door middel van een automatisch algoritme, rekening houdend met de opgegeven sleutelwoorden.

Als een betrokkene een Whisky.de-website bezoekt via een Google AdWords-advertentie, wordt een conversion-cookie door Google op het systeem van de betrokkene opgeslagen. Een dergelijke conversion-cookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren, maar om na te gaan of bepaalde subpagina's van whisky.de (bijvoorbeeld het winkelmandje) binnen de periode worden opgeroepen en zo het succes van de reclame via AdWords meetbaar te maken. De informatie die Google daarbij verzamelt kan statistisch gebruikt worden door Whisky.de. Het is echter niet mogelijk voor Whisky.de of andere Google AdWords-adverteerders om de betrokken individuen te identificeren.

De conversion-cookie van Google slaat persoonlijke gegevens op, bijvoorbeeld de webpagina's die u bezoekt. Bij elk bezoek aan Whisky.de worden daarom persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens delen met derden.

Onder deze link vindt u meer informatie en details over het privacybeleid van Google.

3.4.3.2 Onsite-targeting

Op onze website wordt informatie verzameld en geanalyseerd met behulp van cookies om de reclame te optimaliseren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld details over welke van onze producten u interesseren. Het verzamelen en evalueren gebeurt uitsluitend onder een pseudoniem en stelt ons niet in staat om u te identificeren. In het bijzonder zal de informatie niet worden samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. Op basis van deze informatie kunnen wij u op onze site aanbiedingen tonen die specifiek op uw interesses zijn afgestemd, aangezien deze voortvloeien uit uw eerdere gebruikersgedrag. De cookie wordt na 30 dagen automatisch verwijderd.

3.4.3.3 Bezwaar-/opt-out-mogelijkheid

U kunt de beschreven targeting-technologieën voorkomen door de juiste cookie-instellingen in uw browser te maken (zie ook 3.4.1) en bestaande cookies op uw apparaat te verwijderen via de instellingen van de internetbrowser of met behulp van andere software. Bovendien hebt u de mogelijkheid om op voorkeuren gebaseerde reclame voor verschillende aanbieders uit te schakelen met behulp van de hier beschikbare voorkeurenmanager. Gepersonaliseerde reclame van Google kan op deze pagina worden uitgeschakeld.

3.4.4 Gebruik van Google Maps

Whisky.de maakt op sommige plaatsen gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel in kaart te brengen. De dienst Google Maps wordt geleverd door Google LLC ('Google'), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers van onze website.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google Maps.

3.4.5 Gebruik van de Google reCaptcha

Op bepaalde plaatsen op onze website en bij opvallende aanvragen gebruiken wij de dienst 'Google reCaptcha' (hierna 'reCaptcha') om ons te beschermen tegen misbruik door automatische programma's (bots), spam of cyberaanvallen op onze online-presentie. De dienst reCaptcha wordt geleverd door Google LLC ('Google'), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met behulp van reCaptcha proberen wij te controleren of de betreffende gegevensinvoer op onze websites (bijv. in het contactformulier, bij de registratie) door een mens of door een bot wordt gedaan. Hiertoe analyseert reCaptcha het gedrag van een bezoeker op basis van verschillende kenmerken. Voor deze analyse evalueert reCaptcha verschillende informatie (bijv. IP-adres, gedrag op de betreffende pagina). De daarbij verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De gegevensverwerking door het gebruik van Google reCaptcha vindt plaats op basis van art. 6 lid 1f van de AVG (legitiem belang). Whisky.de heeft een legitiem belang bij het beschermen van haar website tegen misbruik, cyberaanvallen en SPAM. Dit dient niet in de laatste plaats om de op Whisky.de opgeslagen gegevens te beschermen tegen criminele toegang.

Meer informatie over Google reCaptcha vindt u in het privacybeleid en de den gebruiksvoorwaarden von Google LLC entnehmen.

3.4.6 YouTube-videos op Whisky.de/Whisky.com

Wij gebruiken componenten (video's) van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna 'Youtube' genoemd) op onze website, een onderdeel van Google. Deze implementatie is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 par 1 zin 1a) van de AVG. Door het laden van de video's op onze website worden gegevens doorgestuurd naar Google. Google krijgt met name te horen welke van onze websites u hebt bezocht, alsmede apparaatspecifieke informatie, waaronder het IP-adres.

Whisky.de gebruikt de video's van YouTube uitsluitend in de zogenaamde 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus', waarbij, volgens haar eigen informatie, YouTube geen informatie over de gebruikers op Whisky.de opslaat als de video niet wordt bekeken. Wanneer u echter een website oproept met een embedded YouTube-video, maakt uw browser een verbinding met de servers van YouTube om een voorbeeld van de video weer te geven. Daarbij weet YouTube/Google welke Whisky.de pagina u bezoekt.

Wanneer u een embedded video start, gebruikt Google ook cookies die informatie verzamelen over uw gebruikersgedrag. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser in z'n geheel blokkeren. U kunt het laden van Google plug-ins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de script-blocker 'NoScript'.

Als u op dat moment met uw YouTube- of Google-account bij YouTube bent ingelogd, kan YouTube/Google uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw Google- of YouTube-account.

Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube vindt u in het privacybeleid van Google in het YouTube Privacy and Security Center.

3.4.7 Instagram-content op Whisky.de/Whisky.com

De websites van Whisky.de bevatten inhoud van het sociale netwerk Instagram via desbetreffende plug-ins. De exploitant van de ingebedde plug-ins is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Het kan hierbij gaan om afbeeldingen, video's of tekst en buttons waarmee gebruikers hun voorkeur voor die inhoud kunnen uiten en/of zich kunnen abonneren op berichten van de makers van die inhoud en/of onze berichten. De content is te herkennen aan het 'Instagram-symbool'.

Wanneer u een website oproept met embedded Instagram-content, maakt uw browser een verbinding met de servers van Instagram om een preview van de inhoud te geven. Als u als gebruiker op het sociale netwerk Instagram bent geregistreerd en bij Instagram bent ingelogd met de browser die op datzelfde moment de webpagina weergeeft, kunnen de bezochte pagina's door Instagram aan uw account worden toegewezen.

Wij wijzen erop dat de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram buiten onze kennis vallen. Meer informatie over het privacybeleid van Instagram vindt u op deze website van Instagram.

3.4.8 Gebruik van Meta Pixel

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Meta om conversies te meten. De dienst wordt geleverd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook overgedragen aan de Verenigde Staten en andere derde landen.

Met behulp van de pixel kan het gedrag van bezoekers die de website van Whisky.de/Whisky.com bereiken via een Meta-advertentie, bijvoorbeeld op Meta-platforms zoals Instagram of Facebook, worden gevolgd. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van deze advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en toekomstige advertentiemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem en laten geen conclusies toe over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Meta, zodat een koppeling naar het respectievelijke gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden in overeenstemming met zijn gegevensgebruiksbeleid. Dit stelt Facebook in staat om advertenties weer te geven op Facebook-pagina's en daarbuiten. Als paginabeheerder hebben we geen controle over dit gebruik van de gegevens. Meer informatie over het gebruik en de benutting van de Meta Pixel is te vinden op de website van de fabrikant: https://de-de.facebook.com/business/tools/meta-pixel.

Het gebruik van de Meta Pixel is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. Als website-exploitant hebben we een legitiem belang bij effectieve advertentiemaatregelen, inclusief het gebruik van sociale media. Als de juiste toestemming is verkregen (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Art. 6(1)(a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor verdere informatie over de bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Je kunt ook de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" uitschakelen in de advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen als je bent ingelogd op Facebook.

Als je geen Facebook-account hebt, kun je op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance de op interesse gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

3.5 Klantaccount

Om u het grootst mogelijke gemak bij het winkelen te bieden, worden uw persoonlijke gegevens permanent opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligd klantaccount. Het aanmaken van een klantaccount is vrijwillig en berust op uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1a) van de AVG. Na het creëren van een klantaccount hoeft u uw gegevens niet steeds opnieuw in te voeren. Bovendien kunt u in uw klantaccount de over u opgeslagen gegevens op elk moment bekijken en veranderen.

Naast de gegevens die worden gevraagd bij het plaatsen van een bestelling, moet u een wachtwoord naar keuze invoeren om een klantaccount aan te maken. Deze dient samen met uw e-mailadres voor de toegang tot uw klantaccount. Behandel uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak ze vooral niet toegankelijk voor onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruikte wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Houd er rekening mee dat u automatisch ingelogd blijft nadat u onze website hebt verlaten, tenzij u actief uitlogt. U heeft de mogelijkheid om uw klantaccount te allen tijde te laten verwijderen. Gebruik hiervoor de contactgegevens vermeld onder 2.

Indien u geen klantaccount bij Whisky.de wenst aan te maken, maak dan gebruik van de mogelijkheid om telefonisch te bestellen bij Whisky.de.

3.5.1 Inloggen via derden (Facebook, Google, Apple, PayPal)

Om het voor u gemakkelijker te maken om u aan te melden bij de Whisky.de shop, kunt u zich ook vrijwillig registreren bij Whisky.de met uw eigen Facebook-, Google-, Apple- of PayPal-account. U kunt deze herkennen aan de betreffende buttons met de naam en het logo van de aanbieder op de registratiepagina's of inlogpagina's in de webshop onder de invoervelden voor gebruikersnaam en wachtwoord. Het is ook mogelijk om achteraf bestaande Whisky.de klantaccounts te koppelen aan de diensten van deze derde partijen. In beide gevallen is het mogelijk om in plaats van een gebruikersnaam en wachtwoord bij Whisky.de in te voeren, in de Whisky.de shop in te loggen via de websites/diensten van deze derden.

Wanneer u op de betreffende button klikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina's van deze derde aanbieder om in te loggen. Als u zich daar met succes aanmeldt, wordt u gevraagd de volgende gegevens expliciet vrij te geven, afhankelijk van de aanbieder:

 • Facebook:
  • e-mailadres
  • naam
 • Google:
  • e-mailadres
  • naam
 • Apple:
  • e-mailadres
  • naam
  • adres
  • land

Deze gegevens worden door Whisky.de gebruikt om uw nieuwe klantaccount aan te maken of om in te loggen op uw gekoppelde Whisky.de account en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De overdracht van de gegevens is versleuteld. Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1a) van de AVG of, in het geval van een bestelling, ook in de zin van artikel 6, lid 1b) van de AVG.

Houd er rekening mee dat als u deze mogelijkheid vrijwillig gebruikt, de betreffende derde partij kan zien dat u onze website gebruikt vanwege het verzoek van Whisky.de om uw gegevens te gebruiken. Ook na het koppelen van uw klantaccount wordt telkens wanneer u via deze link inlogt eenmalig contact opgenomen met de derde aanbieder om uw identiteit te verifiëren. Deze procedures kunnen door de derde aanbieders worden geregistreerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de respectievelijke derde aanbieders.

3.6 Community-account

Wij runnen een Online-Community voor whisky-liefhebbers en -kenners om ideeën uit te wisselen. Dit omvat het gebruik van de zogenaamde Whisky/Flaschendatenbank, het Whisky.de Forum & de Whisky.de Blog. Voor het gebruik van de Community is een Community-account vereist. Het aanmaken van een Community-account is vrijwillig en berust op uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1a) van de AVG. Om een gebruikersaccount aan te maken, hebben we uw e-mail en een vrij te kiezen gebruikersnaam nodig. Uw e-mailadres is niet zichtbaar voor andere leden. Het verstrekken van verdere informatie (bijv. foto, voornaam, achternaam) is optioneel en gebeurt op vrijwillige basis.

3.6.1 Inloggen via derden

Om uw aanmelding bij de Whisky.de-community te vergemakkelijken, biedt whisky.de u ook het inloggen via uw eigen Facebook-account ('met Facebook inloggen') of uw eigen Google/YouTube-account ('met Google/YouTube inloggen') aan. Daarmee is het mogelijk om u aan te melden bij de Whisky.de-community met behulp van de gegevens die zijn opgeslagen door de betreffende derde partij. Bij gebruik van deze functie vraagt Whisky.de de volgende gegevens van de genoemde derde partijen: ID, e-mailadres, voornaam, achternaam en profielfoto. De gegevens worden alleen gebruikt voor het aanmaken van het account en daaropvolgende aanmeldingen en worden niet toegankelijk gemaakt voor derden. De overdracht van de gegevens is versleuteld.

Houd er rekening mee dat als u deze mogelijkheid vrijwillig gebruikt, de betreffende derde partij kan zien dat u onze website gebruikt vanwege het verzoek van Whisky.de om uw gegevens te gebruiken en dit eventueel verder kan verwerken.

3.6.2 Het Community-account verwijderen

U heeft de mogelijkheid om uw Community-account op elk moment te verwijderen. Hiermee worden uw op de achtergrond opgeslagen gegevens verwijderd (e-mailadres, voor- en achternaam, interesses, profielfoto). Houd er echter rekening mee dat uw eerdere activiteiten in de Community niet tegelijkertijd worden verwijderd en dat deze nog steeds worden weergegeven onder een anonieme gebruikersnaam ('[Verwijderde gebruiker]').

3.7 Contact opnemen met Whisky.de

3.7.1 Contact opnemen

De online-presentie van Whisky.de biedt u een contactformulier en een e-mailadres aan zodat u eenvoudig contact op kunt nemen. Als u per e-mail of via het contactformulier contact opneemt met Whisky.de, worden uw doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Wij gebruiken de informatie die u verstrekt via het contactformulier (verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk) uitsluitend om uw aanvraag te verwerken. De rechtsgrondslagen hiervoor zijn zowel uw toestemming in de zin van artikel 6 lid 1a) van de AVG alsook artikel 6 lid 1f) van de AVG. De correcte verwerking van uw aanvraag/probleem wordt beschouwd als legitiem belang in de zin van de AVG. Als u contact opneemt in verband met een contractuele relatie tussen u en ons, is bovendien artikel 6, lid 1b) van de AVG, d.w.z. deze contractuele relatie, de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. U kunt uw toestemming voor het bovenstaande gebruik van gegevens te allen tijde kosteloos intrekken door een kort bericht te sturen naar de onder 1 vermelde contactgegevens. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot het tijdstip van uw intrekking onverlet. Wij wijzen er echter op dat uw verzoek vanaf het moment van herroeping niet meer verwerkt kan worden. Hoe wij te werk gaan in geval van uitoefening van de rechten van de betrokkene leest u hieronder.

3.7.2 Gebruik van het Zammad Ticketing Systeem

Om uw aanvragen in onze interne processen zo snel mogelijk, gedocumenteerd en betrouwbaar te verwerken of te beantwoorden, maken wij gebruik van de ticketing-oplossing 'Zammad' van Zammad GmbH, Marienstraße 11, 10117 Berlijn en verwerken we daarmee uw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn met name de velden die zichtbaar zijn in het contactformulier of, in het geval van contact per e-mail aan info@whisky.de, uw gebruikte e-mailadres en alle andere gegevens die u tijdens het contact met ons verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Met behulp van Zammad kunnen we openstaande supportverzoeken beter bijhouden en onze ondersteuningsprocessen optimaliseren - met als doel alle openstaande klantverzoeken snel en betrouwbaar af te handelen.

De gegevensverwerking door het gebruik van Zammad vindt plaats op basis van art. 6 lid 1b) van de AVG voor de nakoming en uitvoering van contracten met u of onze contractuele verplichtingen (bijv. bij een klacht of herroeping). Bovendien is het gebruik gebaseerd op art. 6 lid 1f) van de AVG (gerechtvaardigd belang). Whisky.de heeft er een legitiem belang bij om uw verzoek snel en efficiënt te kunnen verwerken door het gebruik van actuele, beter beveiligde technologie.

De communicatie en gegevensoverdracht met het ticketing-systeem is altijd versleuteld en de gegevens worden uitsluitend in Duitse datacentra opgeslagen. Er vindt geen overdracht naar derde staten plaats. Bovendien werd het noodzakelijke verwerkingscontract afgesloten met Zammad GmbH.

De in het ticketing-systeem opgenomen gegevens worden uiterlijk na 24 maanden automatisch gewist, tenzij ze onder de wettelijke bewaarplicht vallen.

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens via het ticketing-systeem worden verwerkt, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om telefonisch contact met ons op te nemen en onze medewerkers hierop te wijzen.

4 Overdracht aan ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van enkele van de in 3.4 (online aanwezigheid en websiteoptimalisatie) beschreven verwerkings zoals, delen wij uw gegevens niet met ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De onder 3.4 genoemde verwerkingen leiden tot de overdracht van gegevens aan de servers van de door ons in opdracht gegeven aanbieders van analyse- en targeting-technologieën. Deze servers bevinden zich in de V.S. De gegevensoverdracht vindt plaats overeenkomstig de beginselen van het zogenaamde Privacy Shield en op basis van de zogenaamde standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie.

5 Uw rechten

5.1 Overzicht

Naast het recht tot herroeping van de door u aan ons verstrekte toestemmingen, heeft u bij het van toepassing zijn van de betreffende wettelijke voorwaarden bovendien de volgende rechten:

 • Het recht op informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens overeenkomstig art. 15 van de AVG; in het bijzonder kunt u informatie krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld,
 • Het recht op correctie of aanvulling van onjuiste gegevens in overeenstemming met art. 16 van de AVG,
 • Het recht op verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens overeenkomstig art. 17 van de AVG voor zover geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen,
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 18 van de AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan; de verantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 van de AVG,
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 van de AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde gegevens die door ons over u zijn opgeslagen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om te verzoeken dat deze aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen.
 • Het recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming anderszins zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dat is het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, D-91522 Ansbach, Duitsland.

5.2 Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 van de AVG kan de gegevensverwerking op basis van redenen, die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betroffen persoon, worden tegengesproken.

Het voorafgaande algemene recht op bezwaar geldt voor alle in deze Privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 lid 1f) van de AVG worden verwerkt. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor commerciële doeleinden (zie 3.3 hierboven) gerichte speciale recht op beroep, zijn wij volgens de AVG slechts verplicht tot een toepassing van een dergelijk algemeen recht op beroep, als u ons hiervoor redenen van algeheel belang noemt (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid). Bovendien bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de voor Whisky.de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming of met de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dat is het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach, Duitsland.

6 Maatregelen voor gegevensbeveiliging

Alle door u persoonlijk verzonden gegevens, met inbegrip van uw betalingsgegevens, worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt bij het internetbankieren. U kunt een veilige SSL-verbinding onder andere herkennen aan de 's' achter http (dus https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slotje bovenaan of onderin uw browser.

Om de persoonsgegevens van onze klanten (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) verder te beschermen, maken wij gebruik van een extern controlesysteem. Hier werken we samen met AC Süppmayer GmbH - een toonaangevende aanbieder van professionele adrescontrolesystemen in Duitsland. Met behulp van dit systeem kunnen wij - naast onze andere technische IT-beveiligingsmaatregelen - vaststellen of klantgegevens ongeoorloofd worden gebruikt of verloren zijn gegaan. Zo worden onze klanten bijvoorbeeld beschermd tegen ongewenste e-mailreclame en intimiderende telefoonreclame, omdat de controles zich niet beperken tot postadressen, maar zich ook uitstrekken tot e-mailadressen en telefoonnummers. Meer informatie over deze samenwerking vindt u via deze link.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden door ons en door de door ons ingeschakelde dienstverleners voortdurend verbeterd aan de hand van technologische ontwikkelingen.

7 Wijzigingen in de mededeling inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor de mededeling inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties, wijzigingen in de gegevensverwerking of geactualiseerde diensten. Wijzigingen die uw contractuele relatie met Whisky.de beïnvloeden of waarvoor uw toestemming als gebruiker vereist is, zullen alleen met toestemming van de gebruiker worden doorgevoerd.

Afnemers, geïnteresseerden en gebruikers van Whisky.de worden verzocht zich regelmatig te informeren over de actuele inhoud van de informatie over gegevensbescherming.


Stand: 18.04.2023

Leveringsland
Delivery Country
Taal
Language
Deze website maakt gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om u de best mogelijke functionaliteit te bieden.